HR Shared Services

בעשור האחרון רבים מהארגונים הגדולים בעולם, וחלק מהארגונים בישראל, עברו תהליך שינוי מבני עמוק במערך משאבי האנוש שלהם. בדרך כלל הגורמים המניעים לתהליך הם:

  • צורך בהגברת היעילות והקטנת עלויות במערך משאבי האנוש. פוטנציאל החיסכון הנו בדרך כלל כ- 15%-20% מהעלויות הכוללות של מערך משאבי אנוש
  • צורך בהעלאת שביעות רצון הלקוחות הפנימיים
  • צורך בהגברת ההשפעה האסטרטגית של משאבי אנוש על הארגון

העיקרון המוביל ברוב השינויים הנו יצירת אבחנה בין שלושה סוגי פעילות בתוך גוף משאבי אנוש:

  • HR Business Partners – מתמקדים בליווי וייעוץ להנהלת היחידה ומנהלי הקו ביחידה, בהתמודדות עם שאלות הקשורות לניהול האנשים וההון האנושי ביחידה. היכרות עמוקה עם האתגרים והצרכים בשטח, מאפשרת להם לסייע לאלו באופן אפקטיבי ליישם את התכניות והתהליכים שהוגדרו על ידי הנהלת הארגון ומטה מערך משאבי אנוש בארגון
  • HR Corporate and Centers of Excellence – מערך משאבי אנוש מלווה ומייעץ להנהלת הארגון. כמו כן, המטה ומרכזי המומחיות במטה (הדרכה, פיתוח, גיוס ומיון, תגמול וכיוב’) עוסקים בקביעת מדיניות חוצת ארגון, פיתוח כלים ותהליכים ופיתוח תכניות חוצות ארגון. מרכזי המומחיות גם מלווים את אנשי משאבי אנוש בשטח כאשר נדרשת להם מומחיות ספציפית
  • HR Shared Services Center – מרכז שירותי משאבי אנוש מספק לעובדים (באמצעות הטלפון ודוא”ל) מענה מרכזי לפניות הקשורות לנושא כח אדם ומשאבי אנוש (שכר, פנסיה, ניצול זכויות, מידע וכיוב’). מרכז השירותים עוסק בעיבוד טרנזקציות וביצוע פעולות אדמיניסטרטיביות ובכך מפנה את אנשי משאבי אנוש בשטח ואת מרכזי המומחיות לעבודה אסטרטגית
  • אחד מהיתרונות המרכזיים של מודל פעולה זה, הנו העברת הפעילות האדמיניסטרטיבית למרכז שירות, אשר משחררת אנשי משאבי אנוש בשטח מעומס אדמיניסטרטיבי, ומאפשרת להם לנתב את זמנם לעבר ליווי הנהלת היחידה ומנהלי הקו ביחידה, בשאלות הקשורות לניהול האנשים וליישום תכניות ותהליכים הקשורים למשאבי האנוש.

כלל אצבע הממחיש את המודל אומר שכל תהליך משאבי אנוש, שהוא אדמיניסטרטיבי במהותו, צריך להיות מועבר לטיפול מרכז שירותי משאבי אנוש מרכזי. אחת ההנחות העומדת בייסוד המבנה היא שריכוז כלל הפעילויות האדמיניסטרטיביות לגוף אחד בארגון, תביא לחסכון בתשומות בשל יתרון לגודל והמיקוד המוחלט ביעילות תפעולית וברמת שירות שיאפיין את אותו גוף.

על מנת ליישם את המודל, צריך כל אחד מהגופים המעורבים להיות מאופיין בתפיסת תפקיד תואמת ובסט כשירויות ויכולות מתאים. חוסר באחד הקצוות יביא לשיבוש האיזון הגלום במודל ולאפקטיביות נמוכה ביישום שלו.

צוות היועצים של AKT, המצויד בניסיון רב ובמתודולוגיות המתקדמות ביותר בתחום, מלווה את הארגונים הגדולים בישראל במעבר למודל פעולה מבוסס Shared Service.